Gabinet kosmetologiczny La Mariposa

Regulamin świadczenia usług

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług La Mariposa Kosmetologia i Trychologia z siedzibą ul. Ptasia 16/35, 60-319 Poznań, NIP 7811994216.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Umówienie się na wybraną usługę lub skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez stronę Booksy.com lub telefonicznie +48 666 656 210.
 2. Zasady umawiania wizyt przez portal rezerwacji online https://lamariposa.booksy.com na stornie Booksy.com określa Regulamin korzystania z portalu Booksy.com dostępny na stronie https://booksy.com/pl-pl/p/terms, a także niniejszy Regulamin.
 3. Umawiając się na wizytę w La Mariposa Kosmetologia i Trychologia Małgorzata Dunder klient akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie lub osób, które nie skorzystały wcześniej z usług w La Mariposa.
 5. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi.
 7. W przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie kwota zadatku wynosi całość kwoty umówionej usługi.
 8. Klient, który nie wpłacił zadatku oraz klient, który zadatek wpłacił, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jako niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 9. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jako niestawienie się na wizycie i skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon.
 10. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. W przypadku nieodwołania wizyty na 24 godziny przed jej terminem lub niepojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania klient zobowiązuje się pokryć całkowity koszt umówionej wizyty do maksymalnie 3 dni. Nie ma możliwość umówienia kolejnej wizyty bez rozliczenia przez klienta wizyty, na której się nie pojawił.
 11. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. Spóźnienie będzie traktowane jako niepojawienie się na umówionej wizycie, w związku z czym wizyta klienta przepadnie i będzie musiała zostać opłacona całkowita wartość wizyty. W razie nieoczekiwanych sytuacji klient zobowiązuje się powiadomić salon o spóźnieniu.
 12. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 13. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta, a klient zobowiązuje się dopłacić pozostałą część wartości wizyty. Klient zobowiązuje się do pokrycia całości wartości umówionej usługi, a w przypadku braku zadatku klient zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów zarezerwowanej usługi.
 14. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi lub przepisany na kolejny termin.
 15. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu, Usługa nie zostanie skrócona o umówionym terminie.

§3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Klient zobowiązuje się do wypełnienia zgody zabiegowej.
 2. Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu konieczne jest przeprowadzenie przez pracownika konsultacji kosmetologicznej lub trychologicznej, która pomoże osiągnąć najlepsze rezultaty zabiegowe.
 3. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania po-zabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 5. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zminimalizowanie efektów zabiegowych w związku z nieprzestrzeganiem przez klienta zaleceń po-zabiegowych oraz zaleceń pielęgnacyjnych.
 6. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon La Mariposa Kosmetologia i Trychologia Małgorzata Dunder, ul. Ptasia 16/35, 60-319 Poznań, NIP 7811994216.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie podejrzenia naruszenia danych.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, blikiem, voucherem podarunkowym, karnetem lub online przy pomocy infrastruktury dla płatności online na stronie Booksy.pl.
 2. Zadatek należy uiścić w salonie gotówką, kartą, blik, istnieje możliwość płatności przelewem na podany w wiadomości SMS (z numeru 666 656 210) numer firmowego konta bankowego, a także przy pomocy infrastruktury dla płatności online na stronie Booksy.com.
 3. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie https://lamariposa.booksy.com.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§6 VOUCHER I KARNET

 1. Salon prowadzi sprzedaż voucherów i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, do wykorzystania w określonym na karnecie czasie.
 3. Voucher podarunkowy można nabyć na określony kwotą lub na wybraną usługę na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie.
 4. Voucher na usługę można wykorzystać tylko na usługę wybraną na voucherze podarunkowym.
 5. Voucher kwotowy można wykorzystać na dowolną usługę lub produkt.
 6. Karnety i Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Karnety i Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku płatności voucherem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na voucherze można wykorzystać na kolejne zakupy.
 9. Jeśli klient chce wykorzystać voucher kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na voucherze, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 10. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwoła wizytę później niż na 24h przed terminem przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 11. Zabieg umówiony w ramach Vouchera podarunkowego, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji lub odwoła wizytę później niż na 24h przed terminem przepada i nie ma możliwości jego ponownego wykorzystania.
 12. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 13. Voucher na okaziciela może zostać przekazany innej osobie.
 14. Voucher oraz karnet posiadają ważność rok czasu od daty zakupu.

§7 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 3 dni od jej wykonania.
 2. Klient zobowiązuje się zgłosić od razu wystąpienie powikłań po zabiegu, powikłania można zgłosić do 24h. Jeżeli powikłania po zabiegu nie zostaną zgłoszone w dzień wykonania usługi lub do maksymalnie 24h od zabiegu, salon nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie powikłań.
 3. W przypadku pojawienia się powikłań salon zobowiązuje się udzielić w miarę możliwości udzielić pomocy lub zalecić kontakt ze specjalistą.
 4. Salon i jego pracownicy nie biorą odpowiedzialności w razie wystąpienia powikłań po zabiegu w związku z nieodpowiedzialnym postępowaniem i nieprzestrzeganiem zaleceń po-zabiegowych oraz kiedy pielęgnacja po-zabiegowa nie jest stosowana według zaleceń.
 5. Klient zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania zaleceń po-zabiegowych, z którymi zawsze opuszcza gabinet. Takie działanie zmniejsza do minimum powikłania po-zabiegowe.
 6. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi lub wykonania nieodpłatnych poprawek, kiedy salon rozpatrzy reklamację pozytywnie.
 7. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w salonie na piśmie lub listem poleconym.
 8. Salon ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i porozumieniu obu stron (klient – salon) salon zobowiązuje się spełnić obopólne postanowienia w ramach porozumienia.
 10. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Salon ma 14 dni kalendarzowych.
 11. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 12. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 13. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń po-zabiegowych.

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.
 2. Recepcja oraz wejście salonu monitorowane jest całodobowo.
 3. Zabrania się wprowadzania na teren Salonu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Salonu.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana drogą mailową do klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji drogą mailową oraz podali dane e-mail. Informacja o zmianie regulaminu zostanie opublikowana w relacji mediów społecznościowych @lamariposa_poznan, informacja będzie widoczna przez 24h, aby dotrzeć do każdej obserwującej profil osoby. Aktualny regulamin pojawi się również na oficjalnej stronie internetowej www.la-mariposa.com.pl . Regulamin dostępny w recepcji.
 4. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2023.

Przyjdź do nas dzisiaj lub umów się na spotkanie w najbliższym dogodnym momencie.
Służymy pomocą!